Geotextielen

Low & Bonar is een van Europa’s grootste fabrikanten van geweven en niet-geweven geotextiel (Woven en Nonwoven). Door de permanente zorg om onze kwaliteit, productontwikkeling en productietechnieken te verbeteren, behoren wij tot de marktleiders.

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van geosynthetica en met de steun van ons moederbedrijf hebben wij er het volste vertrouwen in dat wij gedurende de komende jaren verder kunnen groeien, en onze positie aan de top van de markt kunnen handhaven. Onze geweven en niet-geweven geotextielen met de merknaam Bontec, worden gefabriceerd volgens de meest actuele productietechnieken. Ze bieden de beste oplossingen voor scheiding, filtering, drainage, erosie, controle, versterking en bescherming in de meest uiteenlopende geotechnische toepassingen.

 

Bonar Technical Fabrics

 

Bonar VezelextrusieEigen Vezels Productie

Voor de fabricatie van de vezels worden continue filamenten geextrudeerd die dan vervolgens tot korte vezels worden versneden. Door de nauw- keurige bepaling van de vezelsamenstelling, de densiteit van de filamenten, en de vezellengte kunnen wij de gevraagde mechanische en hydraulische eigenschappen van onze niet-geweven geotextielen maximaliseren.

 

 

Bonar niet geweven GeotextielenProductie van het niet-geweven geotextiel

Door het gebruik van ultra moderne installaties voor het vernaalden en door het unieke proces van het thermofixeren verkrijgen we een uniform web van korte vezels. De vezels zijn zo georienteerd en gebonden, dat zij een hoogwaardig afgewerkt product vormen volgens de gevraagde specificaties.

 

 

Bonar geweven GeotextielenProductie van het geweven geotextiel

De polypropyleen bandjes worden gefabriceerd in onze eigen extrusie afdeling. Vervolgens wordt met deze bandjes de weefboom gemaakt die zal dienen voor de ketting van het weefsel (machinerichting). Na het installeren van de weefboom op het weefgetouw wordt met de aangepaste bandjes (inslaggaren) het geotextiel geweven. De BontecC3 weefsels bieden zeer hoge treksterktes in relatie tot hun gewicht.

 

 

Bonar State of the Art LabKwaliteit en Milieu

Al onze fabrieken functioneren volgens het “IS0 9001 Kwaliteit Zorg Systeem” en volgens het “IS0 14001 Milieu Management Systeem”, Al onze producten worden intern getest in onze volledig (voor geosynthetica) uitgeruste laboratoria in overeenstemming met de meest recente Europese en internationale standaards.

 

 

 

 

Bodem, kust en oever bescherming

Stromingen, veroorzaakt door getijde-werking, kunnen grote schade berokkenen aan de kustlijn en aan de “offshore” constructies. Om deze te beschermen tegen schade door golfslag worden verdedigingsconstructies aangelegd, gebruik makende van rotsblokken die geplaatst worden op een onder- liggend filterend geotextiel. Om te kunnen weerstaan aan de impact en de lasten tijdens de installatie van de rotsblokken, is het gebruik van zware geweven SG en niet-geweven VNW geotextielen aan te bevelen. Deze hebben de noodzakelijke hoge doorponsweerstand.

 

 

De SG types zijn ook beschikbaar met ingeweven lussen, om zonodig de plaatsing te vergemakkelijken, of voor de bevestiging van een ballast of wiepen, zonder schade te berokkenen aan het weefsel en aan zijn mechanische of hydraulische eigenschappen. Bij sommige projecten van kust- en oeverbescherming worden geprefabriceerde betonnen elementen gebruikt als primaire verdediging. Hiervoor is speciaal het Bontec HF geweven geotextiel ontwikkeld als filterende onderlaag om erosie van de ondergrond te voorkomen en om de doorlatende eigenschap van de betonelementen op lange termijn te kunnen waarborgen.

 

 

Filtering en drainage

Overtollig grondwater moet tijdens en na de bouwwerken afgevoerd kunnen worden zodat de stabiliteit van de constructie niet in gevaar komt en zodat waterinfiltraties vermeden worden. Typische drainagesystemen zijn bijvoorbeeld: drainagesleuven langs de zijkant van wegen, drainagecomposieten tegen een ondergrondse muur om de hydrostatische druk weg te nemen, of drainagematten onder sportvelden (kunstgras) om een snelle afvoer van het overtollige water te verzekeren. In deze toepassingen zijn de lichte niet-geweven NW en SNW, en de geweven HF Bontec geotextielen de ideale filterlaag om het drainerende gedeelte te omhullen.

 

 

Zij hebben een zeer hoge waterdoorlaatbaarheid, gecombineerd met superieure filterkarakteristieken. Door de hydraulische eigenschappen van het geotextiel af te stemmen op de grond, zal het oppervlak van het geotextiel een stabiele en duurzame basis vormen voor een natuurlijke filtering door de grond.

 

 

 

 

Beton matrassen

Vooral onder water is het aanbrengen van taludbescherming met geprefabriceerde betonelementen een dure en tijdrovende zaak. De voorbereiding van de installatie vereist een nauwkeurige planning en uitvoering, met het risico op fouten. Als alternatief kunnen hiervoor de BonTec betonmatrassen gebruikt worden. Deze kunnen snel en gemakkelijk geinstalleerd worden en bieden een betrouwbare en duurzame oplossing door een volledig contact met de ondergrond. Dit mede door de uniforme bescherming ( 10 of 20cm ) en door de filterpunten die ene eventuele opwaartse druk door kunnen laten.

 

 

Bescherming van membranen

Afvalstortplaatsen zijn nog altijd een van de belangrijkste vormen voor de opslag van huishoudelijk en industrieel afval. Het kwetsbare geomembraan, dat het stort afsluit van de omgeving, vereist een bescherming door middel van een hoogwaardig niet-geweven geotextiel. Door de zeer hoge doorponsweerstand bieden de BonTec SNW en VNW geotextielen een bescherming tegen de mogelijke beschadiging tijdens de installatie, en tegen scheurvorming door o.a. spanningen op lange termijn. Hier bieden vooral de SNW types zeer goede eigenschappen in verhouding tot zeer competitieve gewichten.

 

 

SNW en VNW geotextielen worden ook bijna altijd toegepast bij de bouw van vijvers en waterreservoirs en bij de waterdichting van tunnels om de waterdichte folies of membranen tegen doorprikken te beschermen.

 

 

Overlaging van asfalt wegen

Het oppervlak van wegen met een bitumineuze verharding vertoont na verloop van tijd meestal scheurvorming. Om de levensduur van de weg te verlengen is onderhoud noodzakelijk. Het aanbrengen van een nieuwe toplaag is een snelle en goede oplossing maar het gevaar bestaat erin dat de onderliggende scheuren zich snel doorzetten in de bovenliggende nieuwe laag en zo de beoogde extra levensduur verminderen. Om het herstellingsinterval te maximaliseren is het aanbrengen van een scheurremmende laag, bestaande uit een niet-geweven geotextiel, tussen de oude en de nieuwe laag aan te bevelen. Het is bewezen dat de levensduur van de weg (met bitumineuze verharding) hierdoor beduidend hoger wordt.

 

 

De niet-geweven Low & BonarPave is speciaal ontwikkeld voor deze toepassing en biedt een optimale combinatie van treksterkte, temperatuursbestendigheid, bitumenabsorptie en rek.

 

 

 

 

Scheiding van grond en grondstabilisatie

Contaminatie van de wegfundering door de onderliggende grond verlaagt de draagcapaciteit en de drainerende eigenschappen van de grindaanvulling. De Bontec SG geweven en NW niet-geweven geotextielen bieden een efficiente oplossing voor dit probleem door het vormen van een aange- paste scheidingslaag. De BonTec geotextielen bieden zeer goede mechanische eigenschappen per gewichtseenheid, waardoor ze bestand zijn tegen eventuele beschadiging gedurende de installatie.

 

 

Aangezien het materiaal voor wegfundering steeds duurder wordt, kan door een oordeelkundige keuze van een aangepast BonTec versterkings-geotextiel de funderingsdikte zelfs beduidend verkleind worden. Het gebruik van de zware SG geweven geotextielen is dan alleszins kostenbesparend.

 

 

Wapenen van grond

Traditionele methodes voor grondstabilisatie bij de constructie van steile ophogingen of verticale keermuren zijn vaak zeer dure oplossingen. Het Bontec HS geotextiel biedt nu een kostenbesparende oplossing voor deze constructies. Door de buitengewone treksterkte, de hoge elasticiteitsmodulus, de lage kruip en de zeer goede weerstand tegen UV- straling, bieden deze wapeningsgeotextielen de beste garantie voor een betrouwbare en duurzame constructie.

 

 

Bij de bouw van een dijk (dam) op slappe ondoordringbare grond wordt vaak waterdruk ontwikkeld die kan leiden tot de vorming van een schuifvlak. Door de dure werken voor grondverbetering kunnen de kosten hoog oplopen en de bouwtijd noodgedwongen verlengd worden. Het gebruik van het Bontec HS geotextiel vormt hier een kostenbesparend alternatief. Door het voorzien van een versterkingslaag aan de basis voorkomt men de vorming van een schuifvlak, en vermijdt men de vervorming van de dijk voordat de ondergrond de nodige stabiliteit heeft gekregen.

 

 

 

 

Spoorwegen, onderhoud en vernieuwing

De dynamische belasting, veroorzaakt door het spoorwegverkeer, kan “pumping” veroorzaken. Hierdoor krijgt men fijne gronddeeltjes die zich vermengen met de ballast, waardoor het dragende vermogen van de ballast voor de dwarsligger afneemt. Voor deze toepassing hebben de zware BonTec NW geotextielen al jaren hun efficientie bewezen als filter- en scheidingslaag om de kwalijke gevolgen van “pumping” te verminderen. Het geotextiel, geplaatst tussen de ballast en de onderliggende grond, zal vooral een zeer goede doorponsweerstand en een klein poriengrootte moeten hebben.

 

 

Pijpleidingen beschermen

Nieuwe gas-en aardoliepijpleidingen wil men een zo lang mogelijke levensduur geven door het buitenoppervlak speciaal te behandelen. Het is van belang dat de buitencoating van de pijpleidingen niet beschadigd wordt bij het aanvullen van de uitgegraven sleuf. Daarom zal men vooraf altijd een beschermend geotextiel aanbrengen rond de pijpleiding.

 

 

Geobags

In de burgerlijke bouwkunde wordt voor de constructie van kustverdediging, kunstmatige eilanden en keermuren vaak grote hoeveelheden vulmateriaal gebruikt in de vorm van natuursteen uit groeves.

 

 

Dit zijn doorgaans dure materialen die vaak niet ter plaatse beschikbaar zijn. Zeker bij dringende herstellingen na extreme gebeurtenissen kan dit een probleem vormen. BonTec geobags zijn ontwikkeld om een economische oplossing te bieden voor dit probleem, omdat het nodige vulmateriaal meestal ter plaatse aanwezig is. Geobags (0,50 tot 10m3) bieden een snelle, economische en betrouwbare oplossing. Ook op zeer moeilijke plaatsen.

 

 

De geotextielen op een rij

NW: Niet-geweven gethermofixeerd geotextiel

Niet-geweven geotextiel wordt vervaardigd door het vernaalden en thermofixeren van polypropyleen vezels. Dit geotextiel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor lichte scheidings- en filtertoepassingen. De NW geotextielen worden vooral gekozen voor filterinstallaties omwille van hun unieke hydraulische eigenschappen. De omhulling van een drainagesleuf is een typische toepassing.

 

 

SNW: Superieur niet-geweven vernaald geotextiel

Het SNW geotextiel wordt vervaardigd door het vernaalden van witte polypropyleen vezels met hoge treksterkte. Deze geotextielen bieden in verhouding tot hun gewicht zeer gunstige eigenschappen. Zij worden vooral toegepast wanneer zowel een hoge treksterkte als een hoge verlenging geeist wordt.

 

 

VNW: Niet-geweven vernaald (gekleurd) geotextiel

Voor het maken van VNW geotextiel worden gekleurde polypropyleen vezels vernaald. Het gamma gaat van 200 tot 1800 g/m2. Deze worden toegepast voor bescherming, drainage en erosie controle. Het belangrijkste toepassingsgebied is de bescherming van membranen bij watervergaarbekkens en bij afvalstorten.

 

 

LG: Geocomposieten

De LG geocomposieten worden vervaardigd door het op elkaar vernaalden van een geweven en een niet-geweven geotextiel, zodat de eigenschappen van de beide types verenigd worden in een laag. Deze producten worden toegepast in projecten waarbij een hoge treksterkte en een hoge beschermingsgraad gevraagd wordt.

 

 

SG: Lichte “Standard Grade” geweven geotextiel

De licht geweven geotextielen van 70 tot 200 g/m2 worden hoofdzakelijk toegepast als scheidingsgeotextiel. Het geotextiel vermijdt dat zand enlof granulaten van goede kwaliteit zich vermengen met de onderliggende grond. Deze worden vooral toegepast bij de aanleg van wegen, parkings, landingsbanen, enz.

 

 

SG: Zware “Standard Grade” geweven geotextiel

De zwaar geweven geotextielen (van 200 tot 600 g/m2) met treksterktes tot boven de 200 kN/m worden gebruikt in omstandigheden waar de belasting zeer hoog is, zoals bij tijdelijke bodemversterking, oeververdediging, en grondstabilisatie.

 

 

HF: “High Flow” geweven geotextiel

De HF geotextielen vinden vooral hun toepassing in situaties waar een hoge waterdoorlaatbaarheid geeist wordt, zoals bij erosiecontrole. Dit type geotextiel wordt gelnstalleerd onder de bedekking van oevers met betonelementen, of tussen de verschillende drainerende lagen bestaande uit fijn zand en rolgrind.

 

 

HS: “High Strenght” geweven geotextiel

Deze geotextielen worden geweven met polyester garens met een zeer hoge treksterkte. De lage rek, gecombineerd met zeer hoge treksterktes tot 600 kN/m, maken dat deze weefsels geschikt zijn voor het wapenen van grond.